program wychowawczy

program wychowawczy Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Akolada

I. Wstęp
Szkolny Program Wychowawczy powstał w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 07 września 199lr. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004r,Nr256 poz.2572 zm. Dz. U. z 2003., Nr 137,poz.l304;Dz.U.z 2004r.Nr 69, poz.624;Nr 109.poz. 1161; Nr 273, poz.2703; Nr 281, poz.2781; Dz. U. z 2005r., Nr122, poz.1020; Nr 131, poz.1091; Nr 167, poz. 1400)

2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56, poz.357, z 1998r.Nr 106, poz.668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 nr 12, poz. 136 Nr 19, poz.239)

3.Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek ( Dz. U. z dnia 21 września 2005r.)

II. Założenia

Twórcami wychowania i kształcenia w szkole są nauczyciele. Wychowanie i kształcenie stanowią integralną całość, z zachowaniem właściwych proporcji między przekazem informacji, a rozwijaniem umiejętności i wychowaniem. Przedmiotem wychowania i kształcenia jest uczeń i jego potrzeby rozwojowe. Szkoła muzyczna w znacznym stopniu różni się od szkół ogólnokształcących, ze względu na swój odmienny charakter. Uczeń w szkole muzycznej I stopnia kształci się w c.6- 6lat i c. 4 – 4lata. Nauczanie odbywa się w ramach zajęć cpopołudniowych, co najmniej dwa razy w tygodni. Obok zajęć obowiązkowych uczeń bierze udział w koncertach, audycjach klasowych, konkursach i przesłuchaniach organizowanych przez szkołę i instytucje pozaszkolne. Ze względu na to, realizowanie zadań wychowawczych wymaga od nauczycieli dużych umiejętności pedagogicznych, dydaktycznych jak i organizacyjnych.

III. Priorytety

DZIAŁANIA SZKOŁY ZMIERZAJĄCE DO WYCHOWYWANIA

Szkoła Muzyczna kładzie główny nacisk na rozwój sfery emocjonalnej, intelektualnej, moralnej i społecznej swojego ucznia. Dąży do integralnego rozwoju wszystkich sfer jego osobowości. Przygotowuje do dalszego aktywnego zainteresowania muzyką, aby w przyszłości stał się czynnym propagatorem i odbiorcą muzyki. Program wychowawczy szkoły realizowany jest na poszczególnych zajęciach edukacyjnych:

1. Zajęcia prowadzone indywidualnie:

Przedmiot główny – nauka gry na instrumencie, zajęcia z akompaniatorem:
– rozbudzanie zamiłowania do muzykowania indywidualnego i zespołowego,
– rozbudzanie potrzeby rozwijania uzdolnień i zainteresowań,
– kształtowanie samodzielności,
– kształtowanie potrzeby ciągłego doskonalenia się,
– kształtowanie osobowości artystycznej,
– kształtowanie aktywnej postawy wobec kultury,
– rozbudzanie wyobraźni,
– rozbudzanie potrzeby twórczego wyrażania się.

2. Zajęcia grupowe:

Rytmika:
– umiejętność współdziałania z grupą rówieśniczą,
– kształtowanie umiejętności zachowania dyscypliny,
– kształtowanie dyscypliny myślowej, koncentracji,
– budzenie wyobraźni i aktywności twórczej.

Audycje muzyczne:
– poznawanie kultury muzycznej wszystkich epok,
– kształtowanie postaw patriotycznych poprzez poznawanie roli polskich kompozytorów i wykonawców w rozwoju kultury europejskiej i światowej,
– podkreślanie ważności czynnego uczestniczenia w życiu koncertowym szkoły,
– rozwijanie szacunku dla przejawów twórczości ludzkiej,
– kształtowanie osobistej postawy wobec kultury narodowej, europejskiej i światowej.

Kształcenie słuchu:
– kształtowanie umiejętności logicznego i analitycznego myślenia,
– rozbudzanie wyobraźni,
– kształtowanie umiejętności samodzielnego analizowania dzieł muzycznych,
– kształtowanie pamięci, koncentracji.

Chór:
– umiejętność współpracy z rówieśnikami,
– kształtowanie umiejętności zachowania dyscypliny,
– kształtowanie zaangażowania w twórcze działania,
– rozbudzanie zamiłowania do wspólnego muzykowania.

Najważniejszą jednak rolę w wychowaniu dziecka spełniają rodzice. Współpraca z rodzicami rozpoczynać się powinna w momencie przyjęcia dziecka do szkoły. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoim zachowaniem, postawą i osobowością. Program wychowawczy szkoły może podlegać ewaluacji po dokonaniu analizy trudności wychowawczych z jakimi nauczyciele się spotykają w trakcie edukacji na zajęciach indywidualnych lub zbiorowych.

IV. Cele wychowawczei metody działania.

Cele wychowawcze Metody dzałania
rozwój intelektualny – poznawanie swoich uzdolnień i możliwości twórczych,
– kształtowanie umiejętności uczenia się, stawiania sobie celów i realizacji,
– rozszerzenie zainteresowań muzycznych
rozwój emocjonalny – aktywizowanie muzycznej wyobraźni,
– uruchomienie świadomej i indywidualnej postawy twórczej,
– umiejętność kontaktowania się z ludźmi
– kształtowanie wrażliwości uczuciowej,
– opanowanie tremy przed występem,
– wyrażanie emocjonalne przez sztukę
rozwój moralny – umiejętność oceny własnych wartości i zachowań,
– umożliwienie wyrażania swoich opinii i sądów
rozwój społeczny – integracja wśród uczniów poprzez tworzenie przyjaznej atmosfery,
– współdziałanie w grupie,
– dyscyplina,
– współpraca z rodzicami
rozwój poczucia patriotyzmu – poznawanie dorobku polskiej literatury muzycznej,
– czynne uczestniczenie w uroczystościach
na terenie szkoły i miasta
rozwój kultury osobistej – kształtowanie właściwych relacji na płaszczyźnie nauczyciel i uczeń,
– uczenie się systematyczności pracowitości i wytrwałości,
– utrwalanie kulturalnych zachowań (m.in. punktualność ,prawdomówność)

Program wychowawczy do pobrania w pliku pdf.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE