WSO

Wewnątrzszkolny system oceniania

w Niepublicznej Szkole Muzycznej I st. „Akolada” w Nowej Wsi zgodny z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 65 poz. 400).
§ 1. Uwagi wstępne
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach i uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –wychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych;
2) informowanie o kryteriach oceniania;
3) ocenianie bieżące;
4) klasyfikację śródroczną i końcoworoczną;
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych;
6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych ocen niż przewidywane;
7) promowanie.
5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania oceny śródrocznej i końcoworocznej wyższej niż przewidywana z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego.
6. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.
7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców:
1) na wniosek ucznia lub rodziców nauczyciel musi uzasadnić ustaloną ocenę;
2) na wniosek ucznia lub rodziców nauczyciel musi udostępnić sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne.
§ 2. Ocenianie bieżące
1. Nauczyciele na bieżąco wystawiają oceny cząstkowe w skali od 1 do 6 z plusami i minusami.
2. Nauczyciele instrumentu głównego i dodatkowego mogą w dzienniku zajęć w rubryce „uwagi” oceniać w formie opisowej lub za pomocą stopni przygotowanie ucznia do zajęć, jego pracę domową oraz postępy.
§ 3. Klasyfikacja
1. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z wyłączeniem zajęć, z których uczeń był zwolniony.
2. Z nadobowiązkowych zajeć edukacyjnych uczeń uzyskuje zaliczenie.
3. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym.
4. Na 30 dni przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, z wyłączeniem przedmiotów, z których oceny będą ustalane w trybie egzaminów i wystawiane przez komisję egzaminacyjną.
5. W sytuacji, kiedy uczniowi grozi niepromowanie lub skreślenie z listy uczniów, Szkoła ma obowiązek powiadomić o tym rodziców w formie pisemnej na 30 dni przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.
5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne (semestralne) z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
stopień celujący – 6 – oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne;
stopień bardzo dobry – 5 – oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne;
stopień dobry – 4 – oznacza, że uczeń spełnia wymagania edukacyjne w sposób niepełny, jednak nie przewiduje się problemów z dalszym kształceniem;
stopień dostateczny – 3 – oznacza, że uczeń spełnia jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia;
stopień dopuszczający – 2 – oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudnia, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie;
stopień niedostateczny – 1 – oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia.
6. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia, z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisję egzaminacyjną.
7. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin dla tej klasy, wówczas nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć.
8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych, a decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię specjalistyczną. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
9. Klasyfikacja śródroczna:
1) ocena z instrumentu głównego ustalana jest przez komisję na podstawie przesłuchania śródrocznego i pracy w I semestrze, z wyjątkiem uczniów klas pierwszych cyklu sześcio-
i czteroletniego, w których ocenę z instrumentu głównego wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia;
2) ocena z przedmiotów teoretycznych i zajęć grupowych ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych;
10. Klasyfikacja końcoworoczna:
1) ocena klasyfikacyjna z instrumentu głównego ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego,
z wyjątkiem klasy pierwszej cyklu sześcio- i czteroletniego
2) egzaminy końcoworoczne z instrumentu głównego mają charakter otwarty, tzn. odbywają się w obecności publiczności oraz komisji egzaminacyjnej;
3) ocena z przedmiotów teoretycznych i zajęć grupowych ustalana jest przez nauczyciela prowadzącego zajęcia i uwzględnia w klasyfikacji ocenę śródroczną, oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w II semestrze oraz udział w konkursach;
4) ocena z instrumentu dodatkowego ustalana jest przez nauczyciela prowadzącego na podstawie pracy w obu semestrach;
§ 4. Egzamin promocyjny
1. Komisja egzaminacyjna ustala ocenę końcoworoczną w trybie egzaminu promocyjnego z instrumentu głównego.
2. Celem przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor Szkoły wyznacza termin oraz powołuje komisję w składzie:
1). Dyrektor jako przewodniczący komisji;
2). nauczyciel uczący ucznia;
3). nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
3. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.
4. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali:
25 punktów – stopień celujący – materiał programowy musi przynajmniej częściowo wykraczać poza zakres programu nauczania dla danej klasy, prezentacja musi posiadać wysokie walory artystyczne, być bezbłędna pod względem technicznym i intonacyjnym, uczeń potrafi nadać swoim produkcjom artystycznym własny kształt, zachowując ramy stylu, uczeń posiada estradową odporność psychiczną, kwalifikującą go na muzyka – solistę, uczeń posiada znaczące osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych;
21 – 24 punktów – stopień bardzo dobry – materiał programowy dla danej klasy, prezentacja bardzo dobra pod względem technicznym i muzycznym, uczeń potrafi bezbłędnie zaprezentować program artystyczny publicznie;
16 – 20 punktów – stopień dobry – materiał programowy danej klasy, prezentacja poprawna pod względem technicznym i muzycznym z małymi niedostatkami, uczeń nie potrafi samodzielnie zinterpretować utworu ale reaguje na wskazówki nauczyciela, program artystyczny nadaje się do publicznej prezentacji;
13 – 15 punktów – stopień dostateczny – brak pełnej prezentacji materiału przewidzianego dla danej klasy, istotne niedociągnięcia techniczne i muzyczne, nie świadczące jednak o braku postępów w nauce, brak systematycznej pracy, uczeń w trakcie pracy korzysta z dużej pomocy nauczyciela;
11 – 12 punktów – stopień dopuszczający – brak wystarczającej prezentacji materiału programowego, istotne niedociągnięcia techniczne, świadczące o braku postępów w nauce, uczeń nie potrafi pracować samodzielnie, nie realizuje wskazówek nauczyciela, program nie nadaje się do publicznej prezentacji;
do 10 punktów – stopień niedostateczny – brak opanowania minimum programowego i jakichkolwiek postępów w nauce, dystans między umiejętnościami a wymogami programowymi jest tak duży, że uczeń nie rokuje nadziei na uzupełnienie braków.
5. Przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych.
6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
7. W uzasadnionych przypadkach takich jak potwierdzone znaczące sukcesy artystyczne w danym okresie nauki lub przyczyny zdrowotne, Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego, w tym przypadku końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel danego przedmiotu, w oparciu o przebieg pracy ocenianego okresu nauki.
8. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół, zawierający skład komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez komisję.
§ 5. Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, przy czym:
1) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
2) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych);
3) w przypadku ucznia realizującego indywidualny tok nauki lub program nauczania, egzamin klasyfikacyjny wyznacza się na podstawie odrębnych przepisów.
2. Egzamin klasyfikacyjny z instrumentu głównego i dodatkowego przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
3. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
4. Formę i termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu, uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż w ostatnim tygodniu przerwy wakacyjnej.
5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji lub imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, a także imię i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję lub nauczyciela, do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia
lub krótką informację o wypowiedziach ucznia, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Ocena wystawiona w trybie egzaminu klasyfikacyjnego nie może być zmieniona.
8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”.
§ 6. Egzamin poprawkowy
1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, a w przypadku przedmiotów: instrument główny i kształcenie słuchu – ocena dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
2. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną ocenę niedostateczną albo z przedmiotów: instrument główny i kształcenie słuchu – jedną ocenę dopuszczającą, z wyłączeniem ocen ustalonych przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego, w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
3. Decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu poprawkowego, na pisemny wniosek nauczyciela bądź rodziców lub prawnych opiekunów, podejmuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu zatwierdzającym klasyfikację.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły, nie później niż w ostatnim tygodniu przerwy wakacyjnej.
5. O terminie egzaminu poprawkowego uczeń zostaje poinformowany co najmniej miesiąc przed przeprowadzeniem egzaminu.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły komisja w składzie:
1) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący:
2) nauczyciel uczący ucznia;
3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
7. Nauczyciel uczący ucznia może być zwolniony z udziału w komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach, wówczas Dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję, do protokołu dołącza się prace pisemne lub krótką informację o odpowiedziach ustnych ucznia, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
11. W ciągu całego cyklu kształcenia w Szkole uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
§ 7. Uzyskiwanie ocen wyższych niż przewidywane
1. O przewidywanej ocenie oraz terminie i warunkach jej poprawy nauczyciel ustnie lub pisemnie informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) z miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Uczeń może uzyskać ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana, jeżeli:
1) wszystkie jego nieobecności są usprawiedliwione;
2) na uzyskana ocenę miały wpływ wypadki losowe lub problemy zdrowotne;
3) wykazuje się aktywnością na zajęciach.
3. Poprawa oceny musi nastąpić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż na ostatnich zajęciach przez klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.
4. O sposobie sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia decyduje nauczyciel uczący danego przedmiotu.
5. Ocena może być zmieniona o jeden stopień wyżej, przy czym ostateczna ocena nie może być niższa niż ustalona wcześniej.
6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, jeżeli uznają,
że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, z wyjątkiem oceny ustalonej przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego.
7. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie praktycznej, pisemnej lub ustnej oraz ustala końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną.
8. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący;
2) nauczyciel uczący ucznia;
3) dwóch nauczycieli tego samego lub pokrewnego przedmiotu ze Szkoły lub innej szkoły tego samego typu.
9. Nauczyciel uczący ucznia może być zwolniony z udziału w komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach, wówczas Dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
11. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej klasyfikacyjnej końcoworocznej, a w przypadku przedmiotów instrument główny i kształcenie słuchu – oceny dopuszczającej, która może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
12. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, pytania lub program oraz ustaloną ocenę, do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i krótką informację o ustnych odpowiedziach ucznia, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
§ 8. Promowanie
1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:
1) promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły;
2) promowaniu uczniów poza normalnym trybem;
3) wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.
2. Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre z przedmiotów artystycznych lub osiągający sukcesy artystyczne może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego.
3. Uczeń uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego, a w przypadku przedmiotów instrument główny i kształcenie słuchu – wyższą od stopnia dopuszczającego.
4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz z przedmiotu głównego otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej.
5. Uczeń, który nie spełnił wymogów określonych w ust. 3, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
6. Uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił wymogów określonych w ust. 3, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz z przedmiotu głównego otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą – kończy Szkołę z wyróżnieniem.
8. Uczniowi, który uczęszczał na nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne, wlicza się do średniej ocen, oceny klasyfikacyjne końcoworoczne uzyskane z tych zajęć, przy czym negatywna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna z zajęć nadobowiązkowych lub brak klasyfikacji nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

Pobierz tekst WSO w formacie pdf.